Zaloguj
Dodaj
AAA
Regulamin
Regulamin serwisu

§1 Postanowienia ogólne

1.      Definicje:

a.    Cennik – dokument przedstawiający ceny usług oferowanych w Portalu;

b.    Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (także upoważnieni przedstawiciele tych podmiotów), która utworzyła w Portalu Wizytówkę lub uzyskała uprawnienia do zarzadzania istniejącą Wizytówką w Portalu;

c.     Płatność online – narzędzie umożliwiające opłacenie wynagrodzenia za usługi świadczone w Portalu i za pośrednictwem operatora Portalu; usługa świadczona zgodnie z warunkami świadczenia usług operatorów mBank i PayU; usługa płatna zgodnie z cennikiem operatora mBank;

d.    Portal – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę w domenie: scoreo.pl, za pośrednictwem której Klient może prezentować dane swojego przedsiębiorstwa, a Użytkownicy zapoznawać się ze zgromadzonymi i prezentowanymi danymi w Portalu;

e.    Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

f.      Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;

g.    Usługodawca – PREALS DATA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000961790, NIP: 1133054165, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych;

h.    Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Portalu;

i.      Wizytówka – podstrona Klienta umieszczona w Portalu zawierająca dane dotyczące przedsiębiorstwa Klienta;

j.      Wizytówki Premium – podstrona Klienta umieszczona w Portalu zawierająca dane dotyczące przedsiębiorstwa Klienta poszerzona o usługi świadczone za wynagrodzeniem określonym w Cenniku, w ramach których Klient uzyskuje możliwość edycji wszystkich dostępnych pól Wizytówki, pokazywania i ukrywania wybranych części Wizytówki oraz – w wariancie rozszerzonym - możliwość zarządzania widocznością Wizytówki.

k.    Konto użytkownika – indywidualne konto w systemie informatycznym, które umożliwia logowanie do Portalu i zarządzanie Wizytówkami i Wizytówkami Premium, które na podstawie właściwego umocowania zostaną przypisane do Konta.

 

§2 Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. umożliwia Klientowi stworzenie Wizytówki, w której zamieszczone mogą być: dane rejestrowe, informacje o godzinach otwarcia, adresie, aktualności, produkty i usługi oferowane przez firmę, informacje na temat przedsiębiorstwa dostępne w innych miejscach w Internecie, zaczerpnięte do bazy scoreo.pl, opinie użytkowników, informacje na temat zapłaconych i niezapłaconych faktur zaczerpnięte z miejsc takich jak BIK, BIG, KRD;
  2. umożliwia Klientowi płatny dostęp do Wizytówek Premium;
  3. udostępnia Użytkownikom wyszukiwarkę;
  4. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii, a także zgłaszanie opinii;
 2. Korzystanie przez Użytkowników z usług Portalu jest bezpłatne.
 3. Z zastrzeżeniem płatności za Wizytówki Premium korzystanie przez Klientów z usług Portalu jest bezpłatne.
 4. Za Wizytówki Premium Usługodawca pobiera od Klientów opłaty zgodnie z Cennikiem.

 

§3 Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy posiadać dostęp do sieci Internet oraz najnowszą wersję jednej z następujących przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Safari, Opera, Edge.
 2. Przy zamieszczaniu jakichkolwiek treści oraz korzystaniu z Usług lub funkcjonalności Portalu, każdy Użytkownik zobowiązany jest do działania z poszanowaniem prawa oraz zasad współżycia społecznego. Dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest bezwzględnie zakazane. Treści o charakterze bezprawnym lub naruszające zasady współżycia społecznego będą moderowane przez moderatorów Portalu, usuwane, niepublikowane bądź wycofywane z publikacji.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić płynne działanie Portalu. W przypadku zaistnienia problemów technicznych lub czasowej modernizacji systemu, Usługodawca dochowa należytej staranności w celu niezwłocznego usunięcia ewentualnych problemów technicznych lub ponownego uruchomienia zmodernizowanego Portalu, tak aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Pacjentów.
 4. Każda osoba korzystająca z Portalu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Klientach zamieszczanymi w Portalu oraz korzystać z wyszukiwarki Klientów - bez konieczności rejestracji. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Regulaminu wystawianie opinii nie wymaga rejestracji w Portalu.
 5. Informacje i opinie o Klientach publikowane są w Wizytówce. Opinie publikowane są w formie wypowiedzi użytkowników. Klienci mogą odpowiadać na zamieszczone w Portalu opinie.

§4 Wizytówka

 1. Każdy Użytkownik może utworzyć Wizytówkę dla swojego przedsiębiorstwa. Zakładając wizytówkę Użytkownik tym samym oświadcza, że jest osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, którego Wizytówkę tworzy i jest zobowiązany potwierdzić ten fakt dołączając odpowiedni dokument w procesie wnioskowania o uprawnienia.  
 2. W Wizytówce Użytkownik może zaprezentować dane rejestrowe, informacje na temat godzin otwarcia, miejsca prowadzenia działalności czy zdjęcia, listy usług i produktów oraz listy aktualności, a także logo i zdjęcie główne.

3.     Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z uprawnień dostępu do Wizytówki bez podania przyczyny. W tym celu wystarczy skierować do Usługodawcy jednoznaczne żądanie usunięcia uprawnień dostępu do Wizytówki na adres e-mail:  [email protected] lub listownie.

4.    Dostęp do istniejących Wizytówek możliwy jest poprzez Konta użytkowników na podstawie stosownego umocowania do reprezentacji firmy, której Wizytówka dotyczy, a procedura dostępu realizowana jest elektronicznie za pośrednictwem formularza.

§5 Wizytówki Premium

 1. W każdym momencie Użytkownik może dokonać zakupu wersji Premium Wizytówki, która umożliwia uzyskanie dodatkowych funkcjonalności – zgodnie z wybranym wariantem podstawowy lub rozszerzony, za wynagrodzeniem określonym w Cenniku.
 2. Wizytówki Premium nie wymagają aktywacji. Po wprowadzeniu danych przedsiębiorstwa lub uzyskaniu uprawnień do istniejącej Wizytówki i po dokonaniu płatności za Wizytówkę Premium Klient uzyskuje dostęp do funkcji przewidzianych dla danego wariantu Wizytówki Premium.
 3. Dostęp do Wizytówki Premium możliwy jest za pośrednictwem Konta użytkownika, a jego utworzenie wymaga podania następujących danych: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, a następnie utworzenia hasło.  Osoby małoletnie nie są uprawnione do założenia Wizytówki Premium i Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania kont osób małoletnich.
 4. Login do Konta użytkownika jest ustalany przez Klienta i stanowi adres jego poczty elektronicznej (e-mail). Hasło dostępu jest alfanumeryczne i składa się z co najmniej 8-30 znaków, w tym z co najmniej 1 cyfry i 1 znaku specjalnego, co najmniej 1 dużej litery i co najmniej 1 małej litery. Klient zobowiązuje się do osobistego korzystania z Konta i nieudostępniania dostępu do niej osobom trzecim, dbając o bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła.
 5. Dostęp do Wizytówek i Wizytówek Premium nie wymaga dodatkowych haseł. Każdy użytkownik może zarządzać Wizytówkami, do których ma uprawnienia poprzez aktywny Konto użytkownika.
 6. Klient zobowiązuje się do osobistego korzystania z Wizytówki i Wizytówki Premium i nieudostępniania dostępu do niej osobom trzecim, dbając o bezpieczeństwo i zachowanie poufności loginu i hasła do konta. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej loginu i hasła dostępu do Konta użytkownika Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zresetowania hasła dostępu lub zgłoszenia się do Usługodawcy celem zablokowania dostępu do Wizytówek, do których zarządzania jest uprawniony. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa związane z jego udostepnieniem osobom trzecim.
 7. Odzyskanie zagubionego hasła do Konta użytkownika lub odblokowanie dostępu po zablokowaniu zgodnie z ust. 4 powyżej nie wymaga kontaktu z Usługodawcą i realizowane jest za pośrednictwem podstrony ‘przypomnij hasło’ samodzielnie przez Klienta. Po podaniu adresu Klient będzie mógł wybrać następujący sposób zresetowania hasła dostępu:

a)    na adres poczty e-mail przypisany do konta użytkownika zostanie przesłany indywidualny odnośnik do strony internetowej umożliwiający nadanie nowego hasła do Konta, przy użyciu którego Pacjent będzie mógł kontynuować korzystanie z Portalu;

b)   po kliknięciu w link na dedykowanej stronie Klient będzie mógł nadać nowe hasło.

 1. Klient posiadający Wizytówkę Premium może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego po upływie okresu obowiązywania umowy, w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.    Zlikwidowana Wizytówka Premium nie będzie widoczna w Portalu i nie będzie się do niego można zalogować, jednakże dane dotyczące aktywności Klienta w Portalu w szczególności wystawiane opinie będą przechowywane na potrzeby ewentualnych postępowań spornych. Dane osobowe Klienta zapisane w Portalu będą przechowywane przez okresy wymagane prawem nawet po zakończeniu świadczenia usług w Portalu. Dane firmy pozostaną w bazach Portalu i będą prezentowane na stronach scoreo.pl w podstawowym zakresie, w formie Wizytówki.

10.  W sytuacji, gdy Klient postępuje wbrew przepisom prawa lub postanowieniom niniejszego Regulaminu, Usługodawca, wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń pod groźbą rozwiązania umowy, blokady Wizytówki Premium. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu Usługodawca rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, likwidując Wizytówkę Premium.

 

§6 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług.

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna Portalu poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Portalu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Portalu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Portalu.
 2. Umowa o świadczenie Usług zawartą za pośrednictwem Portalu dla Klienta zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie z chwilą założenia Wizytówki, w zakresie usług dla Wizytówki Premium - z chwilą dokonania zapłaty za Wizytówkę Premium.
 3. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, każdy Użytkownik zobowiązany jest do przeczytania niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na związanie się jego postanowieniami co jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz prawach przysługujących Użytkownikowi w związku z zawartą umową o świadczenie Usług drogą elektroniczną
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę. W sytuacji, w której Klient nie chce zawierać umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną lub nie chce podać danych osobowych, uprawniony jest wyłącznie do korzystania z Portalu jak każdy Użytkownik, a Usługodawca nie będzie mógł świadczyć Usług na rzecz tego Klienta.
 1. Umowa o świadczenie usług z Klientem zostaje zawarta na czas wskazany w ofercie. Umowa wygasa z dniem usunięcia Wizytówki Premium zgodnie z ust. 5 lub 6 poniżej lub z chwilą odstąpienia / rozwiązania umowy (zgodnie z §6 ust. 7 oraz § 11 ust. 2 poniżej) lub upływem terminu na jaki została zawarta.
 2. W przypadku braku płatności za usługi dostęp do Wizytówki Premium jest blokowany do czasu uregulowania należności.

§7 Dodawanie opinii w Portalu

 1. Każdy Użytkownik może zamieścić opinię w Portalu. Zamieszczając opinię w Portalu, Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do merytorycznego odniesienia się do świadczonych przez daną firmę usług. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. Dodanie opinii nie wymaga logowania i zakładania konta w Portalu.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych
  lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu oraz treści nieprawdziwych, w tym treści określanych jako teksty publikowane w ramach marketingu szeptanego – opinie zawierające takie treści, będą identyfikowane i blokowane przez moderatorów. Opinie nie są moderowane przed publikacją w celu zachowania pełnej swobody wypowiedzi i wolności słowa. Opinie są moderowane wybiórczo i kompleksowo na żądanie czytelników w celu zablokowania treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, rasistowskim, ksenofobicznym, nawołującym do nienawiści, odnoszącym się do życia prywatnego lub rodzinnego, płci, orientacji seksualnej, pochodzenia czy religii lub innych treści zakazanych przez prawo.
 3. Opinie publikowane są automatycznie.
 4. Opinie podlegają moderacji i autoryzacji na żądanie. Proces autoryzacji stosowany jest w sytuacji, w której treść opinii budzi wątpliwości, a rozstrzygnięcie co do jej publikacji wykracza poza kompetencje moderatorów. W każdym takim przypadku moderatorzy wysyłają opinię do autoryzacji autorowi. Autoryzacja polega na zatwierdzeniu treści poprzez podanie danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz jednorazowego kodu, który autor opinii otrzyma na numer telefonu w procesie autoryzacji. W przypadku braku autoryzacji wymaganej w procesie moderacji, Usługodawca ma prawo wstrzymać publikację opinii.
 5. W przypadku zamieszczenia opinii naruszających postanowienia Regulaminu bądź zgłoszonych jako nieprawdziwe administrator ma prawo sprawdzić ich zgodność z Regulaminem, a jeśli treść prezentowana w opiniach będzie niezgodna z postanowieniami Regulaminu, prawem czy zasadami współżycia społecznego podjąć działania:
  1. zażądać zmiany treści opinii przez autora,
  2. zmodyfikować treść poprzez usunięcie fragmentów jednoznacznie niezgodnych z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami,
  3. zażądać autoryzacji opinii,
  4. wycofać opinię z publikacji.
 6. Autor opinii jest informowany o wszystkich działaniach podejmowanych wobec jego opinii.
 7. Klient posiadający Wizytówkę Premium może zgłosić opinię do usunięcia. Każda zgłoszona opinia, jeśli zostanie usunięta będzie jednakże zarchiwizowana przez Portal i będzie przechowywana na potrzeby ewentualnych postępowań spornych. Portal może podać do publicznej wiadomości usunięte opinie po uprzednim usunięciu danych osobowych i oznaczenia podmiotu, którego dotyczy.
 8. Użytkownik publikujący opinię oraz Klient zamieszczając odpowiedź na opinię w Portalu oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, oraz że przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za treści przedstawione w opinii.

 

§8 Tryb zgłaszania zastrzeżeń i reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal oraz zastrzeżenia co do rzetelności opinii opublikowanych w Portalu zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie". Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 30 dni roboczych.
 2. Na czas rozpatrywania zgłoszenia opinia zostaje wycofana z publikacji.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej zgłaszającego.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

 

§9 Odpowiedzialność

1.        Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania niezgodne z prawem lub Regulaminem, w tym w szczególności za podanie nieprawdziwych danych, ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, zawodowej lub innej informacji poufnej, jak i za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

2.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji zamieszczonych w Portalu.

3.      Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

4.      Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO, oraz wewnętrznymi procedurami przyjętymi na podstawie wyżej wymienionych przepisów.

5.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Wizytówki Premium na skutek uzyskania dostępu do loginu i hasła uprawnionych do zarzadzania Wizytówkami przez osoby trzecie.

6.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient lub Klient, a które uniemożliwiają Klientowi lub Klientowi korzystanie z Portalu.

 1. Użytkownik publikujący opinię oraz Klient zamieszczając odpowiedź na opinię w Portalu oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, oraz że przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za treści przedstawione w opinii.

§10 Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – PREALS DATA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000961790, NIP 1133054165.

2.     Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z przyjętą przez siebie Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a począwszy od 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

3.     Zawierając umowę o świadczenie Usług Klient oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są aktualne, rzetelne i prawdziwe. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Klienta danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. Usługodawca powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji (danych), wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych należy kierować na adres: [email protected].

4.    Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych osobowych, które są niezbędne w celu świadczenie Usług w Portalu:

a)    Dla Użytkownika – imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu;

b)   dla Klienta - imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, stanowisko.

5.     Dane osobowe przetwarzane będą (lub mogą być) w celu:

a.    zawarcia umowy o świadczenie Usług lub wykonywania działań zmierzających do jej zawarcia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b.    realizacji Usług (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c.     komunikacji bezpośredniej i pośredniej,

d.    realizacji usług marketingowych (o ile to dotyczy danego Użytkownika) zgodnie z zawartą umową (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e.    rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w związku z transakcją/Usługą (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

f.      dochodzenia, ochrony lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g.    wykonania obowiązku podatkowego i księgowego (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art., 6 ust. 1 lit. c RODO);

6.    Odbiorcą danych osobowych mogą być:

a)    podmioty świadczące usługi na rzecz Usługodawcy w zakresie utrzymania i obsługi Portalu (w szczególności usługi prawne lub podatkowo – księgowe, informatyczne, dostawcy usług zaopatrujących Portal w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne)

b)   podmioty wykonujące czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,

7.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską) ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy:

a)    świadczenia usług, oraz

b)   przewidziane prawem dla rozliczania i ewidencjonowania zdarzeń podatkowych, oraz

c)    przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi usługami,

d)   do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli dane były przetwarzane na takiej podstawie.

8.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z zastrzeżeniem jednak, iż nawet w przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie przepisów szczególnych. Użytkownik ma również prawo do prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę narusza przepisy RODO.

9.    Dane mogą być przetwarzane w formie profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia umowy lub świadczenia usług, efektem profilowania może być przesłanie informacji marketingowych na podany adres email. Z profilowania wyłączone są dane na temat zdrowia i przebiegu leczenia.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany w zakresie świadczonych Usług, Usługodawca może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu – o planowanych zmianach Usługodawca poinformuje każdorazowo każdego z Klientów posiadających Konto Premium nie później niż na 30 dni przed planowanym ich wejściem w życie.
 2. W przypadku braku zgody Klienta na zmiany Regulaminu ma on prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług z dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu. W przypadku wyraźnej akceptacji zmienionych postanowień Regulaminu umowa o świadczenie Usług zachowa moc obowiązującą.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 4. Usługodawca i Klient zobowiązani do polubownego rozwiązania powstałego sporu. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia powstania sporu nie zostanie on zakończony na drodze polubownej właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Klientami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku Klientów będących konsumentami sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania konsumenta.
 5. Wyłączne prawa do znaków towarowych oraz wchodzących w ich skład elementów graficznych przysługują Usługodawcy i podmiotom korzystających z usług. Zabrania się kopiowania tych znaków bez zgody Usługodawcy.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.


Firmy
Produkty
Aktualności
Usługi
Opinie
Szukasz sprawdzonej firmy? Sprawdź bazę firm SCOREO. Poznaj aktualne dane kontaktowe, opinie, informacje finansowe i ofertę.
Szukasz dobrych produktów? Sprawdź bazę produktów SCOREO. Poznaj aktualne oferty, opinie i dane kontaktowe firm.
Szukasz aktualnych informacji? Sprawdź najnowsze publikacje firm w SCOREO. Poznaj aktualne treści, opinie i dane kontaktowe firm.
Szukasz pewnych usług? Sprawdź bazę usług SCOREO. Poznaj aktualne oferty, opinie i dane kontaktowe firm
Szukasz opinii na temat firm, produktów i usług? Sprawdź opinie zgromadzone w SCOREO. Poznaj aktualne opinie internautów i klientów.