Zaloguj
Dodaj
AAA
Dane
Dane dotyczące naszego serwisu

PREALS DATA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Algierskiej 17L/5, 03-977 Warszawa (dalej "PREALS DATA") realizuje działania z zakresu popularyzowania informacji na temat firm w Polsce w ramach prowadzonego programu „Powszechny dostęp do informacji na temat firm” (dalej "Program"). PREALS DATA w ramach "Programu" udostępnia strony: scoreo.pl, dzięki którym każdy użytkownik Internetu może w łatwy sposób bezpłatnie wyszukać opublikowane w formie wizytówki informacje o firmach działających w Polsce, o oferowanych przez nie usługach i produktach, bieżące aktualne informacje na temat firm oraz opinie, a także w razie zainteresowania nawiązać z daną firmą kontakt handlowy.

 

Uczestnictwo firmy w "Programie" polegające na prezentacji jej bezpłatnej wizytówki w serwisach internetowych PREALS DATA i okresowej aktualizacji danych w niej zawartych jest wolne od opłat.

 

W przypadku publikacji w treści wizytówki informacji zawierających dane osobowe, w oparciu o art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, PREALS DATA informuje, że:

1.      Ramy prawne przetwarzania danych osób fizycznych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG (Dane firmy), zawartych w bezpłatnej wizytówce są określone w następujących aktach:

a.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;

b.    Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP;

c.     Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zwana dalej UŚUDE.

2.     Administratorem Danych firmy w rozumieniu przepisów RODO jest PREALS DATA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Algierskiej 17L/5, 03-977 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000961790, NIP: 1133054165, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych.

3.     Źródłami danych prezentowanych w bezpłatnej wizytówce są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Rejestr Przedsiębiorców prowadzony w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także informacje udostępnione przez nie w bezpośrednim kontakcie z PREALS DATA.

4.    Prezentowane w bezpłatnej wizytówce dane firmy, takie jak nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, REGON, branża, są przetwarzane:

a.     w celu realizacji przez PREALS DATA " Powszechny dostęp do informacji na temat firm", w ramach prawnie uzasadnionego interesu PREALS DATA i użytkowników serwisów internetowych PREALS DATA, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 5 pkt 1 UoPWISP oraz przepisów UŚUDE;

b.    w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu PREALS DATA w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli podmiotu dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone PREALS DATA w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

c.     w celu realizacji obowiązków prawnych PREALS DATA wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.

d.    Odbiorcami Danych firmy są wyłącznie użytkownicy serwisów internetowych PREALS DATA.

5.     Dane firmy zawarte w bezpłatnej wizytówce są prezentowane w scoreo.pl. Dane firmy są przetwarzane przez PREALS DATA przez okres, w jakim przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG lub KRS, a po wykreśleniu z rejestrów do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu następuje całkowite usunięcie Danych firmy z Bazy Danych. Ponadto Dane firmy po zminimalizowaniu ich zakresu są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez PREALS DATA obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec przedsiębiorcy, opisanych w pkt. 7.

  1. Podmiot ma prawo żądania od PREALS DATA dostępu do Danych firmy, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PREALS DATA: [email protected].
  3. Podmiot ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych jest skierowana do podmiotów będących osobami fizycznymi, których dane są przetwarzane przez PREALS DATA w ramach "Powszechny dostęp do informacji na temat firm" oraz publikowane w formie wizytówki w serwisach internetowych PREALS DATA.


Firmy
Produkty
Aktualności
Usługi
Opinie
Szukasz sprawdzonej firmy? Sprawdź bazę firm SCOREO. Poznaj aktualne dane kontaktowe, opinie, informacje finansowe i ofertę.
Szukasz dobrych produktów? Sprawdź bazę produktów SCOREO. Poznaj aktualne oferty, opinie i dane kontaktowe firm.
Szukasz aktualnych informacji? Sprawdź najnowsze publikacje firm w SCOREO. Poznaj aktualne treści, opinie i dane kontaktowe firm.
Szukasz pewnych usług? Sprawdź bazę usług SCOREO. Poznaj aktualne oferty, opinie i dane kontaktowe firm
Szukasz opinii na temat firm, produktów i usług? Sprawdź opinie zgromadzone w SCOREO. Poznaj aktualne opinie internautów i klientów.